Adwentowy Dzień Skupienia dla Nauczycieli, czyli do czego pedagogom potrzebny jest Duch Święty ?

R.B.

Tematem spotkania było odkrywanie Ducha Świętego, gdyż od pierwszej niedzieli adwentu motywem przewodnim duszpasterstwa w Polsce jest właśnie napełnianie się mocą Ducha św.

W sobotę 9 grudnia bieżącego roku, już po raz jedenasty nauczyciele z powiatu mińskiego uczestniczyli w adwentowym dniu skupienia. Spotkali się ponownie w gościnnych progach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy. Wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły , pan Tomasz Płochocki. Na spotkanie przybyli księża: ksiądz Piotr Pierzchała Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz zaproszony na tę okazję gość – ksiądz profesor Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW.
Tematem spotkania było odkrywanie Ducha Świętego, gdyż od pierwszej niedzieli adwentu motywem przewodnim duszpasterstwa w Polsce jest właśnie napełnianie się mocą Ducha św. W rozpoczętym właśnie nowym roku liturgicznym akcent będzie padał na lepsze poznanie Osoby Ducha Świętego i Jego darów w nas. Stąd tegoroczne hasło : Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Ks. profesor Piotr Tomasik postawił zebranym zasadnicze pytanie: Co znaczy dla nas, dla mnie działania Ducha św. ? Odpowiedzi szukaliśmy w trzech fragmentach Pisma Świętego. Ewangelia św. Jana( J.14, 15-20) przypomina słowa Jezusa skierowane do apostołów w czasie ostatniej wieczerzy. Duch Prawdy wzywa nas wierzących pedagogów do prawdomówności, odpowiedzialności za wiarę , do dzielenie się nią z innymi. Ewangelista Łukasz pisze z kolei o potrzebie odwagi do wyznawania wiary. Ks. Piotr podkreślał ,że Kościół ma być dziś wieczernikiem – apostołowie przezwyciężyli strach i stali się – dzięki Duchowi Świętemu – odważnymi głosicielami prawdy. Takie też jest zadanie współczesnych katolickich pedagogów Trzecią odpowiedź znaleźliśmy w 11 rozdziale księgi proroka Izajasza , który wymienia Dary Ducha św. Ksiądz rekolekcjonista analizując je , wskazywał także , w jaki sposób mogą one realizować się w naszym codziennym życiu ? I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej (Iz 11,2). Dary Ducha owocują mądrością życia. Dar mądrości to patrzenie na ludzi i świat z perspektywy Boga, dar rady to zmysł orientacji w moralnej złożoności świata , dar męstwa uwalnia od lęku, daje siłę w trudnych doświadczeniach życiowych a bojaźń Boża: owocuje odpowiedzialnością za siebie i za innych. Ks. profesor podkreślał mocno ,ze te wszystkie dary są nie do przeceniania zarówno w chrześcijańskim życiu, ja i w pracy pedagogicznej !
Po konferencji był czas na Adorację Najświętszego Sakramentu i spowiedź. Kulminacyjnym punktem spotkania była Msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela sprawowana w intencji zgromadzonych nauczycieli. Ks. profesor Piotr Tomasik w nawiązaniu do czytania z księgi Izajasza (Iz 30, 19-21. 23-26) scharakteryzował Boga jako najlepszego Nauczyciela , jako wzór dla nas – nauczycieli. Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idźcie nią! My tez mówimy naszym uczniom: To jest droga, idź nią. Naszym zadaniem jest wpatrywać się w Jezusa, wsłuchać się w Jego słowa i pełnić Jego wolę.
Dzień skupienia zakończyła agapa i braterskie rozmowy w gronie znajomych. Tegoroczne ,jedenaste już spotkanie ,na którym zebrała się liczna grupa nauczycieli pokazuje ,że że jest to potrzebna inicjatywa, sprzyjająca budowaniu więzi pomiędzy pracownikami oświaty z różnych placówek i wspólnemu przeżywaniu oczekiwania na Boże Narodzenie .

spotkania integracyjne, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, wydarzenia religijne