Zajęcia oddziału zerowego zawieszone do dnia 17 maja br.

Zarządzenie

Dyrektora Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej
im. św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim
z dnia 5 maja 2020 roku
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie

Dyrektora Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej
im. św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim
z dnia 5 maja 2020 roku
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim w okresie od dnia 6 maja 2020r. do dnia 17 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ks. Ryszard Woźniak
(podpis Dyrektora)

Szkoła podstawowa