Licealiści w laboratorium analizy wiersza...

"Godzina za godziną niepojęcie chodzi:
Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi".

"Krótkość żywota" Daniel Naborowski

Czym jest teza interpretacyjna? Jak ją uzasadnić? Kim jest podmiot liryczny? Jak został wykreowany? Do kogo się zwraca? Jaki jest nastrój utworu? Jaki związek ma tytuł utworu z jego tematem? Jakie środki stylistyczne wykorzystywali poeci barokowi? Jaka jest ich funkcja? Jaki jest zamysł kompozycyjny wiersza? Czym jest kontekst interpretacyjny? Jak funkcjonuje motyw vanitas w literaturze i sztuce baroku?

Nasi licealiści szukali odpowiedzi na te pytania, analizując i interpretując wiersze Daniela Naborowskiego, który reprezentuje intelektualny nurt poezji barokowej – manieryzm. Odkrywali przejawy fascynacji poety przemijalnością życia, kondycją człowieka, jego kruchym istnieniem. Aby lepiej nazwać, zobrazować i zrozumieć ulotność egzystencji zgromadzili wiele rekwizytów, np. klepsydrę, flet, nuty, czaszkę, bańki mydlane, świecę - literackie i plastyczne motywy vanitatywne wyraźnie obecne w poezji barokowej." Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt - żywot ludzki słynie”. Odczytywali ważne symbole, wyszukiwali w tekście antytezy, paradoksy, instrumentację głoskową i wyjaśniali, w jakim celu mistrz poetyckiej syntezy je zastosował. Młodzi badacze literatury w pełni wykorzystali czas spędzony w laboratorium analizy wiersza.

Serdecznie dziękuję wszystkim drugoklasistom za entuzjazm włożony w przygotowanie zajęć.
W. Augustyniak

inicjatywy i pomysły, spotkania z nauką, Szkoła licealna