REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

Organizatorzy uroczystości

Podczas Studniówki uczniów Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Augusta Czartoryskiego
w Mińsku Mazowieckim obowiązuje następujący regulamin:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa (dalej zwany : Regulaminem) określa zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 podczas studniówki Uczniów Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim.
Studniówka odbędzie się 19 lutego 2022 r. w siedzibie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Kościuszki 27, w sali gimnastycznej.
Organizatorem Studniówki jest Salezjańskie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim.
Uczestnikami Studniówki są uczniowie kl. III b Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim, ich osoby towarzyszące oraz zaproszeni goście.
Obsługę Studniówki stanowią pracownicy firmy cateringowej, fotografowie oraz DJ.
Regulamin uwzględnia stan prawny i Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. na terenie szkoły, w tym dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia uczniów i pracowników oraz Wytyczne MEiN, MZ i GIS
z 21 grudnia 2021 r. dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki)

§ 2
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA i UCZESTNIKÓW STUDNIÓWKI

W Studniówce może wziąć udział uczestnik, który:
nie ma objawów infekcji wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2,
nie został objęty obowiązkiem kwarantanny lub izolacji domowej.
Uczestnik ma obowiązek częstej dezynfekcji rąk zarówno bezpośrednio po przybyciu na Studniówkę, jak i podczas jej trwania. Po przybyciu na Studniówkę, w pierwszej kolejności należy umyć ręce z użyciem mydła i wody.
Organizator zapewni:
częste (nie rzadziej niż co 1 godzinę) wietrzenie sali, w której odbędzie się Studniówka tj. sali gimnastycznej
przy wejściu do siedziby szkoły informację o konieczności, po przybyciu na Studniówkę, umycia rąk, a następnie dezynfekowania rąk podczas Studniówki oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
wszystkim Uczestnikom możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularne napełnianie dozowników. Płyn do dezynfekcji będzie zapewniony przy wejściu do szkoły, na sali gimnastyczną oraz w toaletach.
Organizator dysponuje pełną listą uczestników i obsługi Studniówki wraz z kontaktami, którą w razie potrzeby udostępni organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Obsługa Studniówki zobowiązana jest zakrywać usta i nos przy użyciu maseczki.

§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie.
Organizator zobowiązany jest do udostępnienia Regulaminu uczestnikom m.in. poprzez ogłoszenia go na stronie internetowej Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim oraz w ogólnodostępnym miejscu podczas Studniówki.
Uczestniczenie w Studniówce oznacza fakt zapoznania się uczestników z Regulaminem.

inicjatywy i pomysły, nowości, Rada rodziców, rodzice, samorząd uczniowski, Szkoła gimnazjalna, Szkoła licealna, Szkoła podstawowa, uroczystości, wydarzenia kulturalne