Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim

Wychowanie

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (SLO) jest szkołą prowadzoną przez salezjanów. Stąd też fundamentem działań edukacyjno-wychowawczych jest odwołanie się do zasad i norm wskazanych przez Chrystusa.

W wychowaniu młodzieży korzystamy ze zdobyczy systemu wychowawczego Księdza Bosko opartego na filarach, którymi są:

 • rozum - niezbędny w uzasadnianiu podejmowanych decyzji i krytycznym spojrzeniu na rzeczywistość
 • religia - która jest potrzebna do pełnej formacji osobowości człowieka
 • miłość - która pomaga w otwarciu się na drugiego człowieka

Nasze szkoły są małe, stąd też wychowawcy znają każdego ucznia i sami uczniowie znają się nawzajem, co ułatwia życzliwe odnoszenie się do siebie oraz zapobiega anonimowości we wspólnocie klasowej i szkolnej.

Tworzymy wspólnotę:

 • uczniów
 • rodziców
 • nauczycieli
 • salezjanów

Formacja ogólnoludzka i religijna

 • salezjanie wspierają pracę wychowawców klas
 • każdy dzień rozpoczyna się modlitwą i "słówkiem na dzień dobry"
 • we wspólnocie szkolnej przeżywamy uroczystości i święta
 • ważnym elementem formacji oraz identyfikacji ze szkołą jest jednolity strój szkolny

Razem troszczymy się o:

 • ducha rodzinnego
 • życzliwość
 • wzajemny szacunek
 • klimat pracowitości
 • optymizm
 • radość

Nauka

Młodzieży w liceum proponujemy szczególnie efektywnie wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę w klasach:

Humanistycznej SLO

w której uczniowie realizują poszerzony zakres materiału z przedmiotów j. polskiego i historii

Biologiczno-Chemicznej SLO

w której uczniowie realizują poszerzony zakres materiału z biologii i chemii

Matematyczno-Fizycznej SLO

w której realizują poszerzony zakres materiału z fizyki i matematyki

Języki obce

W liceum uczniowie uczą się obowiązkowo j. angielskiego oraz j. niemieckiego

Przygotowujemy uczniów do uczestnictwa w kulturze

Służą temu:

 • koła zainteresowań
 • uczniowie mogą w ramach zajęć dodatkowych rozwijać swoje zdolności teatralne, myzyczne.
 • organizowane często wyjazdy do teatrów, muzeów i na koncerty
 • w okresie wakacji młodzież może wyjeżdżać na obozy językowe organizowane przez naszą lub inne szkoły salezjańskie
 • Wszyscy uczniowie w klasie I uczą się gry w szachy

Wychowanie fizyczne i sport

Doceniając tę dziedzinę życia, proponujemy bogatą ofertę zajęć

 • uczniowie każdej klasy mają obowiązkowe zajęcia z tańca towarzyskiego
 • organizujemy zimowe i letnie obozy rekreacyjne
 • czynnie uczestniczymy w sportowej rywalizacji międzyszkolnej
 • organizujemy zawody dla uczniów i absolwentów naszych szkół
 • tradycją staje się turniej gimnazjów salezjańskich w piłce halowej

Atmosfera współpracy uczniów i nauczycieli sprawia, że osiągamy bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym. Niezbędnym elementem działalności dydaktycznej jest udział uczniów w konkursach, co przynosi wiele sukcesów, zadowolenia i satysfakcji wszystkim członkom szkolnej wspólnoty.

Pliki