Rekrutacja do liceum | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do liceum

UWAGA! W tym roku rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu, w którym uczestniczą mińskie szkoły ponadpodstawowe.

 

Link do systemu naboru: <span style="color: blue">https://minskmazowiecki.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details.xht...</span>

W roku szkolnym 2024/2025 zapraszamy do klas:

 • humanistyczno-dziennikarskiej (przedmioty roszerzone: j. polski, historia) - dla zamierzających studiować np. dziennikarstwo
 • matematyczno-fizycznej z poszerzonym j. angielskim (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski) - dla zamierzających studiować np. kierunki politechniczn
 • matematyczno-biologicznej z poszerzonym j. angielskim,  (przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, j. angielski)

Dokumenty:

 • kwestionariusz kandydata (do odebrania w sekretariacie szkoły lub do pobrania na szkolnej stronie)
 • kopia świadectwa ukończenia kl. VII
 • oceny semestralne w klasie VIII (może być wydruk z dziennika elektronicznego)
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • można załączyć opinię księdza proboszcza lub katechety
 • informacja o szczególnych osiągnięciach
 • fotografie (2 podpisane)
 • orzeczenia i opinia o  potrzebie kształcenia specjalnego (gdy są wydane)

Po zakończeniu roku szkolnego:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki sprawdzianu ósmoklasisty (po otrzymaniu zaświadczenia)
 • karta zdrowia
 •  

Harmonogram rekrutacji w SLO na rok szkolny 2024/2025 (ważne terminy)

Od 24 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia i umawiane spotkania z ks. Dyrektorem.

Po złożeniu podania rozmowa z ks. Dyrektorem wg ustalonego w sekretariacie harmonogramu. Rodzice uczniów Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, którzy brali  udział w rekrutacji do naszej szkoły podstawowej, a nie zostali  przyjęci, o ile chcą, mogą uczestniczyć w rozmowie z ks. Dyrektorem. Dla kandydatów do liceum uczestnictwo w rozmowie z ks. Dyrektorem jest obowiązkowe.

Kandydaci, ich rodzice/opiekunowie ustalają teminy spotkań przez sekretariat szkoły w dniach poniedziałek-piątek w ogdzinach 8.30-15.30 osobiście lub telefonicznie - tel. 257410601.

Nabór elektorniczny:

Od 15 maja do 29 mja 2024 roku godz. 15.00 wypełnienie wniosku w systemie

Od 3 lipca do 10 lipca 2024 r. godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz mają możliwość zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkól, do których uczeń kandyduje.

Do 15 lipca 2024 r. do godz. 16.00 komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i innych dokumentów złożonych przez kandydata;

Dnia 19 lipca 2024 roku do godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Od 19 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 15.00 – kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w liceum poprzez:

złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;

Dnia 25 lipca do godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2024/2025

TETRMINY

1. Od 29 lipca do 31 lipca2024 r.  do godz. 15.00 składanie dokumentów
2. Osoby ubiegające się o przyjęcie do klasy z rozszerzeniami powinny mieć co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów, których zamierzają uczyć się na poziomie rozszerzonym.
Do 6 sierpnia 2024 r. komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i innych dokumentów złożonych przez kandydata;
3. 8 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klas I 
4. Osoby zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej potwierdzając wolę uczęszczania do szkoły od 8 sierpnia do 12 sierpnia  do godz. 12.00
5. Dnia 12 sierpnia 2024 roku do godz. 14.00 ogłoszenie listy przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

 

Informacje dodatkowe

Podanie/kwestionariusz kandydata (Kwestionariusz (podanie) kandydata do szkoły należy pobrać ze strony lub odebrać w sekretariacie szkoły.  Natomiast wymagania i oczekiwania od uczniów szkół salezjańskich oraz rodziców są do odebrania w sekretariacie szkoły) lub elektronicznym systemie rekrutacji.

 

Uwaga!

Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.