Rekrutacja do liceum | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do liceum

UWAGA! Nie prowadzimy rekrutacji przez elektroniczny system, w którym uczestniczą mińskie szkoły ponadpodstawowe.

 

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do klas:

 • humanistyczno-dziennikarskiej (przedmioty punktowane przy rekrutacji:  j. polski, historia, matematyka, WOS) - dla zamierzających studiować np. dziennikarstwo
 • matematyczno-fizycznej z poszerzonym j. angielskim (przedmioty punktowane przy rekrutacji: matematyka, fizyka, j. polski, j. angielski) - dla zamierzających studiować np. kierunki politechniczne
 • matematyczno-biologicznej z poszerzonym j. angielskim,  (przedmioty punktowane przy rekrutacji: matematyka, biologia, j. angielski)

Dokumenty:

 • kwestionariusz kandydata (do odebrania w sekretariacie szkoły lub do pobrania na szkolnej stronie)
 • kopia świadectwa ukończenia kl. VII
 • oceny semestralne w klasie VIII (może być wydruk z dziennika elektronicznego)
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • można załączyć opinię księdza proboszcza lub katechety
 • informacja o szczególnych osiągnięciach
 • fotografie (2 podpisane)

Po zakończeniu roku szkolnego:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki sprawdzianu ósmoklasisty (po otrzymaniu zaświadczenia)
 • karta zdrowia

Harmonogram rekrutacji w SLO na rok szkolny 2022/2023

Od 12 kwietnia przyjmowane są dokumenty od kandydatów.

Do 20 czerwca 2022 roku pierwszy termin składania podania o przyjęcie do szkoły i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły

Po złożeniu podania rozmowa z ks. Dyrektorem wg ustalonego w sekretariacie harmonogramu. (O ile względy epidemiologiczne pozwolą). Rodzice uczniów Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, którzy brali  udział w rekrutacji do naszej szkoły podstawowej, a nie zostali  przyjęci , o ile chcą, mogą uczestniczyć w rozmowie z ks. Dyrektorem. Dla kandydatów do liceum uczestnictwo w rozmowie z ks. Dyrektorem jest obowiązkowe.

Do 13 lipca 2022 roku do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność z oryginałem).

Dnia 19 lipca 2022 roku do godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Do dnia 26 lipca o godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Dnia 27 lipca do godz. 15.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023

Rekrutacja uzupełniające do klas I realizujących rozszerzenia z przedmiotów:

a) J. polski i historia
b) Matematyka, fizyka, j. angielski
c) Matematyka, biologia, j. angielski
 
TETRMINY
 
1. Od 29 lipca 2022 r. do 2 sierpnia 2022 r. składanie dokumentów
2. Osoby ubiegające się o przyjęcie do klasy z rozszerzeniami powinny mieć co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów, których zamierzają uczyć się na poziomie rozszerzonym.
3. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klas I 3 sierpnia do godz. 14.00
4. Osoby zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej potwierdzając wolę uczęszczania do szkoły do 4 sierpnia do godz. 14.00
5. Dnia 5 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00 ogłoszenie listy przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Informacje dodatkowe:

Podanie/kwestionariusz kandydata (Kwestionariusz (podanie) kandydata do szkoły należy pobrać ze strony lub odebrać w sekretariacie szkoły.  Natomiast wymagania i oczekiwania od uczniów szkół salezjańskich oraz rodziców są do odebrania w sekretariacie szkoły).

Uwaga!

Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.