Rekrutacja do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego

UWAGA. Nie prowadzimy rekrutacji przez elektroniczny system, w którym uczestniczą mińskie szkoły ponadgimnazjalne

 

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy do klas w "starym" i "nowym" liceum:

 • humanistycznej
 • matematyczno-fizycznej
 • biologiczno-chemicznej

Dokumenty:

Rodzice uczniów Salezjańskiego Gimnazjum oraz rodzice uczniów Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, którzy brali  udział w rekrutacji do naszego gimnazjum/szkoły podstawowej, a nie zostali  przyjęci , o ile chcą, mogą uczestniczyć w rozmowie z ks. Dyrektorem. Dla kandydatów do liceum uczestnictwo w rozmowie z ks. Dyrektorem jest obowiązkowe

 • kwestionariusz kandydata (do odebrania w sekretariacie szkoły)
 • oceny semestralne w klasie III (może być wydruk z dziennika elektronicznego)
 • oceny semestralne w klasie VIII (może być wydruk z dziennika elektronicznego)
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • można załączyć opinię księdza proboszcza lub katechety
 • informacja o szczególnych osiągnięciach
 • fotografie (2 podpisane)
 •  
 • Po złożeniu kompletu dokumentów umawiana jest rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły, która stanowi integralną część rekrutacji. W rozmowie biorą udział rodzice/opiekunowie wraz z kandydatem do szkoły.

Po zakończeniu roku szkolnego

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • wyniki sprawdzianu ósmoklasisty
 • karta zdrowia
 •  

Harmonogram rekrutacji w SLO na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutację przeprowadza się:

1. do 24 maja pierwszy termin składania podania o przyjęcie do szkoły,

2. do 24 czerwca drugi termin złożenia podania o przyjęcie do szkoły, ewentualnej zmiany szkoły

3. po złożeniu podania rozmowa z ks. Dyrektorem wg ustalonego w sekretariacie harmonogramu,

4. do 26 czerwca  do godz. 16.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia:

* gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone przez gimnazjum za zgodność z oryginałem) - dla kandydatów do 3- letniego  liceum

* szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność z oryginałem) - dla kandydatów do 4 - letniego liceum

8 lipca, do godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

od  8 do 10 lipca do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkole podstawowej;

do 10 lipca, godz. 15.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc;

Informacje dodatkowe:

Kwestionariusz kandydata

Kwestionariusz kandydata do szkoły należy wziąć w sekretariacie szkoły.

Uwaga

Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.